Bird Set Free

Pop
anhthiCT
3441
Bird Set Free

Lời bài hát

Clipped wings, I was a broken thing
Had a voice, had a voice but I could not sing
You would wind me down
I struggled on the ground
So lost, the line had been crossed
Had a voice, had a voice but I could not talk
You held me down
I struggle to fly now

But there's a scream inside that we all try to hide
We hold on so tight, we cannot deny
Eats us alive, oh it eats us alive
Yes, there's a scream inside that we all try to hide
We hold on so tight, but I don't wanna die, no
I don't wanna die, I don't wanna die

And I don't care if I sing off key
I find myself in my melodies
I sing for love, I sing for me
I shout it out like a bird set free
No I don't care if I sing off key
I find myself in my melodies
I sing for love, I sing for me
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free

Now I fly, hit the high notes
I have a voice, have a voice, hear me roar tonight
You held me down
But I fought back loud

But there's a scream inside that we all try to hide
We hold on so tight, we cannot deny
Eats us alive, oh it eats us alive
Yes, there's a scream inside that we all try to hide
We hold on so tight, but I don't wanna die, no
I don't wanna die, I don't wanna die

And I don't care if I sing off key
I find myself in my melodies
I sing for love, I sing for me
I shout it out like a bird set free
No I don't care if I sing off key
I find myself in my melodies
I sing for love, I sing for me
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free
I'll shout it out like a bird set free

Lời Việt

Cắt đôi cánh, tôi như thứ đồ hỏng 
Có một giọng hát, có một giọng hát nhưng tôi không thể hát 
Người đã quật ngã tôi xuống 
Tôi quằn quại trên đất 
Bế tắc, ranh giới chẳng còn nữa 
Có một giọng hát, có một giọng hát nhưng tôi không thể hát 
Người ghì chặt tôi xuống 
Tôi vùng vẫy để bay đi 

Nhưng có một tiếng thét bên trong mà tất cả đều cố che giấu 
Chúng giữ thật chặc, chúng đâu thể cưỡng lại 
Ăn để sống, chúng ăn ta để sống 
Đúng, đó là một tiếng thét bên trong mà tất cả đều cố che giấu 
Chúng giữ thật chặc, nhưng tôi không thể chết, không 
Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết 

Và tôi chẳng bận tâm nếu hát ? 
Tôi tìm chính mình trong giai điệu của tôi 
Tôi hát cho tình yêu, tôi hát cho chính tôi 
Tôi phải thoát ra như một con chim tự do
Không, tôi không bận tâm nếu hát ? T
ôi tìm chính mình trong giai điệu của tôi 
Tôi hát cho tình yêu, tôi hát cho chính mình
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 

Bây giờ tôi bay, cất cao giọng 
Tôi có một giọng hát, có một giọng hát, lắng nghe tôi hét đêm nay 
Người ghìm tôi xuống 
Nhưng tôi đã đấu tranh để gây ồn trở lại

Nhưng có một tiếng thét bên trong mà tất cả đều cố che giấu 
Chúng giữ thật chặc, chúng đâu thể cưỡng lại
Ăn để sống, chúng ăn ta để sống 
Đúng, có một tiếng thét bên trong mà tất cả đều cố che giấu 
Chúng giữ thật chặc nhưng tôi không thể chết, không 
Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết 

Và tôi chẳng bận tâm nếu hát ? 
Tôi tìm chính mình trong giai điệu của tôi 
Tôi hát cho tình yêu, tôi hát cho chính tôi 
Tôi phải thoát ra như một con chim tự do 
Và tôi chẳng bận tâm nếu hát ? 
Tôi tìm chính mình trong giai điệu của tôi 
Tôi hát cho tình yêu, tôi hát cho chính tôi 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do 
Tôi phải thoát ra như một con chim tư do.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé