Don't Download This Song

Parody
MrWind
1372
Don't Download This Song

Lời bài hát

Once in a while maybe you will feel the urge
To break international copyright law
By downloading MP3s from file-sharing sites
Like Morpheus or Grokster or Limewire or KaZaA


But deep in your heart you know the guilt would drive you mad
And the shame would leave a permanent scar
'Cause you start out stealing songs and then you're robbing liquor stores
And sellin' crack and runnin' over school kids with your car

So don't download this song
The record store's where you belong
Go and buy the CD like you know that you should
Oh, don't download this song

Oh, you don't wanna mess with the R-I-double-A
They'll sue you if you burn that CD-R
It doesn't matter if you're a grandma or a seven year old girl
They'll treat you like the evil hard-bitten criminal scum you are

So don't download this song
Don't go pirating music all day long
Go and buy the CD like you know that you should
Oh, don't download this song

Don't take away money from artists just like me
How else can I afford another solid gold Hum-Vee
And diamond-studded swimming pools
These things don't grow on trees
So all I ask is, "Everybody, please..."

Don't donwload this song (Don't do it, no, no)
Even Lars Ulrich knows it's wrong (You can just ask him)
Go and buy the CD like you know that you should (You really should)
Oh, don't download this song

Don't donwload this song (Oh please, don't you do it)
Or you might wind up in jail like Tommy Chong (Remember Tommy)
Go and buy the CD (Right now) like you know that you should (Go out and buy it)
Oh, don't download this song

Don't download this song (No, no, no, no, no, no)
You'll burn in hell before too long (and you'll deserve it)
Go and buy the CD (Just buy it) like you know that you should (You cheap bastard)
Oh, don't download this song

Lời Việt

Một lúc nào đó, có thể bạn cảm thấy sự thôi thúc
Phá vỡ luật bản quyền quốc tế
Bằng cách tải xuống những bài nhạc MP3 từ những trang chia sẻ tập tin
Như là Morpheus hay Grokster hay Limewire hay KaZaA

Nhưng sâu thẳm trong tim bạn biết điều sai quấy này sẽ làm bạn điên
Và sự xấu hổ sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn
Vì bạn bắt đầu trộm những bài hát thì sau đó bạn sẽ ăn cướp những quán rượu mà thôi
Và bán thuốc phiện và lái xe cán học sinh

Vì vậy đừng tải xuống bài nhạc này
Tiệm đĩa là nơi mà bạn nên đến
Đến đó và mua cái đĩa như là bạn biết bạn nên như vậy
Ồ, đừng có tải xuống bài nhạc này

Ồ, bạn không muốn gây chuyện với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm của Mỹ đâu (Recording Industry Association of America - RIAA)
Họ sẽ kiện bạn nếu bạn ghi cái đĩa đó
Kể cả khi bạn là một bà cụ già hay chỉ là con nhóc bảy tuổi
Họ sẽ đối xử với bạn như là cặn bã tội phạm ngoan cố

Vì thế đừng tải xuống bài nhạc này
Đừng có suốt này đi đạo nhạc
Hãy đi mua những đĩa nhạc, bạn biết bạn nên như thế
Ồ, đừng có tải xuống bài nhạc này

Đừng đánh cắp tiền của những nghệ sĩ như tôi
Làm sao mà tôi có thể mua được một chiếc HumVee khác (xe)
Và những hồ bơi rải đầy kim cương
Những thứ này không có mọc trên cây đâu
Vì thế tất cả những gì tôi yêu cầu là "Mọi người, làm ơn đi..."

Đừng tải xuống bài nhạc này (đừng làm thế)
Ngay cả Lars Ulrich cũng biết là nó sai mà (bạn có thể hỏi anh ấy)
Đi mua đĩa nhạc đi, bạn biết bạn nên thế
Ôi, đừng có tải xuống bài nhạc này

Đừng tải xuống bài nhạc này (Ôi, xin đừng làm thế)
Hoặc là bạn sẽ ngồi tù như Tommy Chong thôi (hãy nhớ Tommy)
Đi mua đĩa nhạc đi, bạn biết bạn nên thế (đi ra ngòai và mua đi)
Ôi, đừng có tải xuống bài nhạc này

Đừng tải xuống bài nhạc này
Bạn sẽ trả giá trong hỏa ngục (và bạn xứng với điều đó)
Đi mua đĩa đi như là bạn biết bạn nên thế (đồ xấu xa)
Ôi, đừng có tải xuống bài nhạc này


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...