Dwelling place

Unknow Category
MrWind
617
Dwelling place

Lời bài hát

God of glory, God of wonder, God of beauty,
You reign through all eternity
Before the mountains
Or the earth had been formed
You were our everlasting Lord.

You’ve been our home
You’ve been our shelter safe
For young and old to generations past
We stand in awe of a God so great
We stand in thanks, oh yes we do Lord, of Your faithfulness
O Lord, You’ve been our dwelling place.

God of glory, God of wonder, God of beauty,
You reign through all eternity
Before the mountains
Or the earth had been formed
You were our everlasting Lord.

You’ve been our home
You’ve been our shelter safe
For young and old to generations past
We stand in awe of a God so great
We stand in thanks for Your faithfulness
O Lord, You’ve been our dwelling place.

Lời Việt

Đức Chúa Trời vinh hiển, Đức Chúa Trời quyền bính, Đức Chúa Trời cao trọng
Chúa cai trị từ trước vô cùng
Trước khi núi non và trái đất được dựng nên
Thì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống của dân tộc tôi

Ngài là nơi cư trú
Là cánh an toàn
Cho người trẻ tuổi cùng người già cả
Trải qua các thế hệ
Chúng tôi kính sợ trước một Đức Chúa Trời vĩ đại
Chúng tôi chúc tạ sự thành tín Ngài
Ôi, Chúa chúng tôi ơi
Thật Chúa là chốn nương thân của dân tộc tôiĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...