Follow The Son

Country Rock
MrWind
528
Follow The Son

Lời bài hát

You are the light
That guides my way through fear
I know my path
Will lead me to the King
And all the world
Will bow to worship You

You are the God
Who changed the world through one Holy Son
You gave everything
So all the world
Will bow in awe of You

You came down through grace
To show a better way

I follow the Son
You're the only One
Let Your kingdom come
I'm giving it all
To the One I love
I follow the Son
Jesus holy One
Let Your will be done
I give it all to You
You are everything to me (4x)

Lời Việt

Theo chân Chúa Con

Người là ánh sáng
Dẫn lối tôi qua cơn sợ hãi
Tôi biết con đường tôi đi
Sẽ dẫn lối tôi về bên Chúa
Và cả thế gian
Sẽ cúi đầu thờ lạy Người

Người là Thiên Chúa
Đã thay đổi phần số thế gian này bởi chính Con mình
Người cho đi mọi thứ
Nên cả thế gian
Sẽ cúi đầu kính sợ Người

Người cúi xuống với lòng khoan dung
Để dẫn lối đến con đường tốt hơn

Tôi theo chân Chúa Con
Người là Chúa duy nhất
Hãy để Nước Người ngự trị
Tôi xin hiến dâng tất cả
Cho Thiên Chúa tôi yêu
Tôi theo chân Chúa con
Ôi Giê-su Chúa Thánh Linh
Hãy để ý muốn Người được thực thi
Tôi hiên dâng tất cả cho Người
Người là tất cả với tôi. (x4)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...