Hero

Rock Ballad
MrWind
603
Hero

Lời bài hát

I'm so high. I can hear heaven.
I'm so high. I can hear heaven.
Oh but heaven, no heaven don’t hear me.

And they say that a hero could save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I'll hold on to the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

Someone told me that love would all save us.
But how can that be, look what love gave us.
A world full of killing,(and)n' blood-spilling
that world never came.

And they say that a hero could save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I'll hold on to the wings of the eagles.
Watch as we all fly away. hi-igh-igh!

Now that the world isn't ending,
it's love that I’m sending to you.
It isn’t the love of a hero,
and that’s why I fear it won’t do.

And they say that a hero could save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I'll hold on to the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

And they're watching us
(Watching Us)
They're watching us
(Watching Us)
as we all fly away.

And they're watching us
(Watching us)
They're watching us
(Watching us)
As we all fly away,
(Yeah)
Yeah.

And they're watching us
(Watching us)
They're watching us
(Watching us)
As we all fly away

(Yeah, yeah. Whoa-oh.)

Lời Việt

Tôi đang bay cao. Tôi có thể nghe thiên đàng.
Tôi đang bay cao. Tôi có thể nghe thiên đàng.
Oh, nhưng thiên đàng, thiên đàngkhông nghe thấy tôi.

Và họ nói rằng một anh hùng có thể cứu chúng tôi.
Tôi Không còn đứng đứng đây và chờ đợi.
Tôi sẽ giữ lấy đôi cánh của đại bàng.
Nhìn Xem như tất cả chúng ta bay xa.

Có người nói với tôi rằng tình yêu sẽ cứu tất cả chúng tôi.
Nhưng làm thế nào có thể được, hãy nhìn những gì tình yêu đã cho chúng tôi.
Một thế giới đầy chết chóc,và máu chảy
rằng thế giới không bao giờ đến.

Và họ nói rằng một anh hùng có thể cứu chúng tôi.
Tôi Không còn đứng đứng đây và chờ đợi.
Tôi sẽ giữ lấy đôi cánh của đại bàng.
Xem như tất cả chúng ta bay xa. Ca-ao!

Rằng lúc này thế giới không phải là kết thúc,
Đó là tình yêu mà tôi gửi cho bạn.
Nó không phải là tình yêu của một anh hùng,
Và đó là lý do tại sao tôi sợ nó sẽ không làm được.

Và họ nói rằng một anh hùng có thể cứu chúng tôi.
Tôi Không còn đứng đứng đây và chờ đợi.
Tôi sẽ giữ lấy đôi cánh của đại bàng.
Xem như tất cả chúng ta bay xa.

Và họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tôi)
Như tất cả chúng ta bay xa.

Và họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Như tất cả chúng ta bay xa,
(Yeah)
Yeah.

Và họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Như tất cả chúng ta bay xa

(Yeah, yeah Whoa. Oh.)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé