Hypocrates

Electronic Pop
MrWind
870
Hypocrates

Lời bài hát

You’re the lonely one and only body in the world
Who can make me, who can break me down into a young girl

You say that love is not that easy
And that’s the lesson that you teach me
So hypocritical, overly cynical
I’m sick and tired of all your preaching

Who are you to tell me, tell me
Who to, to be, to be?

You’re my last bone of contention
That could break at any mention
You’re the last wall that will stand tall
‘Til the end of the world

I know you only want to own me
And that’s the kind of love you show me
You tell me one thing and do another
Keep all your secrets undercover

Who are you to tell me, tell me
Who to, to be, to be?
Yeah, you let, you let go
Yeah, you let, you let go
Yeah, you let, you let go of me

Yeah you played the martyr for so long
That you can’t do anything wrong

Who are you to tell me, tell me
Who to, to be, to be?
Yeah, you let, you let go
Yeah, you let, you let go
Yeah, you let, you let go of me

Who are you to tell me, tell me
Who to, to be, to be?

Lời Việt

Anh là người cô đơn và con người duy nhất trên thế giới
Người có thể khiến tôi, người có thể làm tan vỡ tôi như một cô gái trẻ

Anh nói tình yêu không dễ dàng
Và đó là bài học anh dạy tôi
Thật đạo đức giả, quá mức triết lí
Tôi phát ốm và mệt mỏi với trò giảng đạo của anh

Anh là ai mà dạy đời tôi chứ, nói đi
Anh là ai, là ai?

Anh luôn là người gây bất hòa cuối cùng trong cuộc cãi nhau
Điều đó có thể phá nát bất cứ sự khen ngợi
Anh là bức tường cuối cùng mà đứng thẳng
Cho đến tận cùng của thế giới

Tôi biết anh chỉ muốn sở hữu tôi
Và đó là kiểu tình yêu anh thể hiện
Anh nói tôi một kiểu và làm kiểu khác
Giữ mọi bí mật của anh

Anh là ai mà dạy đời tôi chứ, nói đi
Anh là ai, là ai?
Yeah, anh đi rồi
Yeah, anh đi rồi
Yeah, anh đi khỏi tôi rồi

Yeah, anh chơi trò đạo đức giả quá lâu rồi
Anh chẳng thể làm gì sai

Anh là ai mà dạy đời tôi chứ, nói đi
Anh là ai, là ai?
Yeah, anh đi rồi
Yeah, anh đi rồi
Yeah, anh đi khỏi tôi rồi

Anh là ai mà dạy đời tôi chứ, nói đi
Anh là ai, là ai, là ai?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...