One Two Three Four Five

Unknow Category
MrWind
1029
One Two Three Four Five

Lời bài hát

One, two, three, four, five.
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine ,ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Six, seven, eight, nine ,ten,
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine ,ten,

Lời Việt

Một, hai, ba, bốn, năm
Có một lần tôi bắt được một chú cá sống
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Rồi tôi thả cho nó bơi đi lần nữa
Tại sao tôi lại thả nó đi ư?
Bời vì nó cắn vào ngón tay tôi một cái
Ngón tay nào nó đã cắn vào?
Ngón tay út bên phải á !
Một, hai, ba, bốn, năm
Sáu, bảy, tám, chín, mười


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...