Psalm 23

Unknow Category
MrWind
600
Psalm 23

Lời bài hát

Jesus, my Shepherd and only Provider
He makes me lie down in green pastures
He leads me
beside the still water
He restores my soul

Surely goodness and mercy will follow me
All the days of my life
And I will dwell in His house forever
Until the end of time

Jesus, my Shepherd and only Provider
You make me lie down in green pastures
You lead me beside the still water
You restore my soul

Though I walk through the valley of shadows
I will not be afraid
Your rod and staff are my only comfort
And You'll be with me always

You prepare a table before me
In the presence of my enemies
And You anoint my head with oil
And my cup overflows
My cup overflows with Your love
With Your love

Lời Việt

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...