Soul Sound

Unknow Category
MrWind
485
Soul Sound

Lời bài hát

I, touch the sky, all around, it's alright
And oh you wouldn't believe
What's happening to me
Expectations all around
My intuition knows no doubt I could
Lose my way on this merry-go-round

So I, like a bird will fly
To the sea
Just what could it be
And patience I will learn
Before this fire burns
Intuition's got a hold on me
There's magic in the air
I wanna breathe
Change, change all around
Go with the rhythm

The soul sound (oh mmm)
The soul sound (mmm, mmm)
The soul sound (oh mmm)
The soul sound

So I, like a bird will fly
To the sea
Just what could it be
(What could it be yeah)
Patience I will learn
Before this fire burns
Intuition's got a hold on me
There's magic in the air
I wanna breathe
Change, change all around
Just go with the rhythm

The sould sound (oh mmm)
The soul sound (mmm, mmm)
The soul sound (feeling free)
The sould sound

Dun-duna, duna-duna, dun-duna, oooh
Sould sound
Dun-duna, dun-duna, dun-duna, dunnn
Wait a minute soul sound
Ahh, ooh ahh, ooh ahhh, ooh ahhh

The soul sound (oh mmm)
The soul sound (mmm, mmm)
The soul sound (mmm, mmm)
The soul sound (mmm, mmm)
The soul sound (wait a minute soul sound)

[Repeat to fade]

Lời Việt

Tôi chạm tay tới trời cao, khắp xung quanh, cảm giác thật tuyệt
Và bạn sẽ không tin được
Chuyện gì đang xảy ra với tôi đâu
Chờ đợi mọi thứ xung quanh
Trực giác cho tôi biết không nghi ngờ gì nữa, tôi có thể
Lạc mất phương hướng trong vòng quay ngựa gỗ

Bởi tôi giống như một chú chim sẽ bay lượn
Tới đại dương
Chỉ với những gì có thể có được
Và tôi sẽ học tính kiên trì
Trước ngọn lửa bùng cháy này
Trực giác đã giữ lấy tôi
Có ma lực nào đó trong không khí
Tôi muốn thở
Thay đổi, thay đổi tất cả
Đi theo nhịp điệu

Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn

Bởi tôi giống như một chú chim sẽ bay lượn
Tới đại dương
Chỉ với những gì có thể có được
(Chỉ với những gì có thể có được)
Và tôi sẽ học tính kiên trì
Trước ngọn lửa bùng cháy này
Trực giác đã giữ tôi
Có ma lực nào đó trong không khí
Tôi muốn thở
Thay đổi, thay đổi tất cả
Đi theo nhịp điệu

Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn

Dun-duna, duna-duna, dun-duna, oooh
Âm thanh của linh hông
Dun-duna, dun-duna, dun-duna, dunnn
Chờ một phút âm thanh của linh hồn
Ahh, ooh ahh, ooh ahhh, ooh ahhh

Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn (oh mmm)
Âm thanh của linh hồn
Âm thanh của linh hồn (Chờ một phút âm thanh của linh hồn)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...