Through It All

Country Rock
MrWind
1152
Through It All

Lời bài hát

You are forever in my life
You see me through the seasons
Cover me with Your hand
And lead me in Your righteousness
And I look to You
And I wait on You

I will sing to You, Lord
A hymn of love
For Your faithfulness to me
Im carried in everlasting arms
Youll never let me go
Through it all

Hallelujah, hallelujah

Lời Việt

Ngài là trọn đời mãi trong tâm con.
Chúa thấy mọi thời khắc của con.
Bảo vệ con dưới cánh tay Cha.
Chúa dẫn dắt con vào sự công bình Ngài.
Con chỉ mong nơi Cha,
và lòng ngửa trông nơi Ngài.

Nguyện dâng lên cho Ngài
tiếng hát chúc tôn,
vì sự thành tín Chúa trên con.
Ngài luôn nâng đỡ con trong bóng cánh Cha,
Ngài kh bỏ con một mình suốt đời con.


Hallelujah, hallelujah


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...