River

Pop
11074
MrWind

Lời bài hát

Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river

Look, you can play it cool
Act like you don't care
River don't mean cruel
You're pushing me away
Don't want to get hurt
Saw you hurt me first
With the words you say

Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up

Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)

Look, darling don't give up
When the water's rough
Where you gonna go?
My heart is your home
Nothing is as cold
As running on your own
So river don't you rush

Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up

Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)

Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river

Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up

Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)

Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river river)
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
From our love (run, run) (Don't run from me river river)
No

Lời Việt

Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia

Nghe đây, em có thể tỏ vẻ vô tư
Cư xử như thể em không quan tâm
Bảo dòng sông không có ý định nghiệt ngã
Nhưng em đang cố đẩy tôi ra xa
Nói rằng không muốn phải chuốc lấy đớn đau
Nhưng tôi thấy em làm đau tôi trước
Với những lời em đã nói ra

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Khỏi tình yêu đôi ta (trốn chạy, trốn chạy)

Nghe đây, người tình xin đừng từ bỏ
Khi dòng nước chảy xiết
Em sẽ đi nơi nao?
Con tim tôi là mái ấm cho em
Không gì lạnh giá
Bằng trốn chạy một mình
Thế nên hỡi con sông kia, đừng vội vã

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Khỏi tình yêu đôi ta (trốn chạy, trốn chạy)

Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia
Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia
Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia

Có lẽ em nên rơi
Đó là việc những dòng sông hay làm
Vì khi em đang chìm đắm trong ái tình
Em không màng một góc nhìn khác
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp hơn

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông)
Khỏi tình yêu đôi ta (trốn chạy, trốn chạy)

Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông) (Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy) (Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông) (Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy) (Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia)
Ôi dòng sông (dòng sông, dòng sông) (Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia)
Đừng trốn chạy (trốn chạy, trốn chạy) (Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia)
Đừng trốn chạy (dòng sông, dòng sông) (Đừng, đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông kia)
Khỏi tình yêu đôi ta (trốn chạy, trốn chạy) (Đừng trốn chạy khỏi tôi hỡi con sông, con sông kia)
Đừng

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé