Why Me (Lord)

Hymn
MrWind
515
Why Me (Lord)

Lời bài hát

Why me Lord what have I ever done
to deserve even one of the pleasures I've known
Tell me, Lord, what did I ever do
that was worth lovin' you or the kindness you've shown

Lord help me, Jesus, I've wasted it so
help me Jesus I know what I am
but now that I know that I've needed you so
help me, Jesus, my soul's in your hand

Try me, Lord, if you think there's a way
I can try to repay all I've taken from you
maybe Lord I can show someone else
what I've been through myself, on my way back to you

Lord help me, Jesus, I've wasted it so
help me Jesus I know what I am
but now that I know that I've needed you so
help me, Jesus, my soul's in your hand

Lord help me, Jesus, I've wasted it so
help me Jesus I know what I am
but now that I know that I've needed you so
help me Jesus my souls in your hand
Jesus, my soul's in your hand.

Lời Việt

Tại sao là con Chúa ơi, con phải làm gì
Để nhận được thậm chí dù chỉ là một đặc ân mà con từng biết
Hãy cho con biết, Chúa ơi, những việc con đã làm
Có đáng để thể hiện tình yêu của con đến Người cũng như đáng để nhận được lòng tốt của Người

Chúa hãy giúp con, con đã lãng phí cơ hội
Vì thế Chúa hãy giúp con, con biết con là ai
Nhưng giờ con đã biết con cần Người thế nào
Nên Người hãy giúp con, linh hồn con nằm trong tay người.

Hãy thử thách con Chúa ơi, nếu như người nghĩ đó là một cách
Con có thể cố gắng để trả lại những gì con đã nhận được từ Người
Có thể nhờ Người con có thể cho ai đó thấy
Những gì con đã trả qua, trên con đường quay trở lại với Người

Chúa hãy giúp con, con đã lãng phí cơ hội
Vì thế Chúa hãy giúp con, con biết con là ai
Nhưng giờ con đã biết con cần Người thế nào
Nên Người hãy giúp con, linh hồn con nằm trong tay người.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...