The Fox

Dance
7923
MrWind

Lời bài hát

[Verse 1]
Dog goes "woof"
Cat goes "meow"
Bird goes "tweet"
And mouse goes "squeek"
Cow goes "moo"
Frog goes "croak"
And the elephant goes "toot"
Ducks say "quack"
And fish go "blub"
And the seal goes "ow ow ow"

[Pre-Chorus]
Bu t there's one sound
That no one knows
What does the fox say?

[Chorus 1]
"Ring-ding-ding-d ing-dingeringeding!
Gering-ding-ding-din g-dingeringeding!
Ge ring-ding-ding-ding- dingeringeding!"
Wha t the fox say?

"Wa-pa-pa-pa-p a-pa-pow!
Wa-pa-pa-p a-pa-pa-pow!
Wa-pa-p a-pa-pa-pa-pow!"
Wha t the fox say?

"Hatee-hatee-h atee-ho!
Hatee-hatee -hatee-ho!
Hatee-hat ee-hatee-ho!"
What the fox say?

"Joff-tchoff-t choffo-tchoffo-tchof f!
Tchoff-tchoff-tch offo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo -tchoffo-tchoff!"
Wh at the fox say?

[Verse 2]
Big blue eyes
Pointy nose
Chasing mice
And digging holes
Tiny paws
Up the hill
Suddenly you're standing still

[Pre-Chorus 2]
Your fur is red
So beautiful
Like an angel in disguise
But if you meet
A friendly horse
Will you communicate by
Mo-o-o-o-orse?
Mo -o-o-o-orse?
Mo-o-o- o-orse?
How will you speak to that
Ho-o-o-o-orse?
Ho-o-o-o-orse?
Ho-o- o-o-orse?

What does the fox say?

[Chorus 2]
"Jacha-chacha-cha cha-chow!
Chacha-cha cha-chacha-chow!
Cha cha-chacha-chacha-ch ow!"
What the fox say?

"Fraka-kaka-ka ka-kaka-kow!
Fraka-k aka-kaka-kaka-kow!
F raka-kaka-kaka-kaka- kow!"
What the fox say?

"A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!"
What the fox say?

"A-oo-oo-oo-oo o!
Woo-oo-oo-ooo!"
W hat does the fox say?

[Bridge]
The secret of the fox
Ancient mystery
Somewhere deep in the woods
I know you're hiding
What is your sound?
Will we ever know?
Will always be a mystery
What do you say?

[Outro]
You're my guardian angel
Hiding in the woods
What is your sound?
(Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way- do Wa-wa-way-do)
Will we ever know?
(Bay-budabud-d um-bam)
I want to
(Mama-dum-day-do)
I want to
I want to know!
(Abay-ba-da bum-bum bay-do)

Lời Việt

[Thơ 1]
Chó kêu "gâu gâu"
Mèo kêu "meo"
Chim kêu "chiếp chiếp"
Và chuột kêu "chít chít"
Bò kêu "moo"
Ếch kêu "ộp ộp"
Và voi kêu "toot"
Đàn Vịt nói "quạc quạc"
Và cá kêu "blub"
Và hải cẩu kêu "ow ow ow"

[Trước điệp khúc]
Nhưng có một thứ tiếng
Mà không ai biết
Cáo nói gì?

[Điệp khúc 1]
"Ring-ding-ding-d ing-dingeringeding!
Gering-ding-ding-din g-dingeringeding!
Ge ring-ding-ding-ding- dingeringeding!"(1)
Cáo nói gì?

"Wa-pa-pa-pa-p a-pa-pow!
Wa-pa-pa-p a-pa-pa-pow!
Wa-pa-p a-pa-pa-pa-pow!"(2)
Cáo nói gì?

"Hatee-hatee-h atee-ho!
Hatee-hatee -hatee-ho!
Hatee-hat ee-hatee-ho!"(3)
Cáo nói gì?

"Joff-tchoff-t choffo-tchoffo-tchof f!
Tchoff-tchoff-tch offo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo -tchoffo-tchoff!"(4)
Cáo nói gì?

[Thơ 2]
Đôi mắt xanh to
Cái mũi nhọn
Hay đuổi chuột
Và đào nhiều hố
Đôi chân nhỏ xíu
Trên ngọn đồi
Đột nhiên mày dừng lại

[Trước điệp khúc 2]
Lông của mày màu đỏ
Thật đẹp làm sao
Giống như một thiên thần trong lốt giả trang
Nhưng nếu mày gặp
Một con ngựa thân thiện
Mày sẽ nói chuyện bằng
Tín hiệu Mo-o-o-o-orse à?
Tín hiệu Mo-o-o-o-orse à?
Tín hiệu Mo-o-o-o-orse à?
Mày sẽ nói chuyện như thế nào
Với ngựaaaaaaa chứ?
Với ngựaaaaaaa chứ?
Với ngựaaaaaaa chứ?

Cáo nói gì?

[Điệp khúc 2]

"Jacha-chacha-cha cha-chow!
Chacha-cha cha-chacha-chow!
Cha cha-chacha-chacha-ch ow!"
Cáo nói gì?

"Fraka-kaka-ka ka-kaka-kow!
Fraka-k aka-kaka-kaka-kow!
F raka-kaka-kaka-kaka- kow!"
Cáo nói gì?

"A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!"
Cáo nói gì?

"A-oo-oo-oo-oo o!
Woo-oo-oo-ooo!"
Cáo nói gì?

[Cầu nối]
Bí mật của loài cáo
Bí ẩn từ xa xưa
Đâu đó trong rừng sâu
Tao biết mày đang ẩn náu
Tiếng kêu của mày là gì?
Đến bao giờ chúng tao sẽ biết được?
Hay sẽ luôn là điều bí mật
Tiếng nói của mày là gì?

[outro]
Mày là thiên thần hộ mệnh của tao
Ẩn náu trong rừng sâu
Tiếng nói của mày là gì?
(Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way- do Wa-wa-way-do)
Đến báo giờ chúng tao sẽ biết được?
(Bay-budabud-d um-bam)
Tao muốn
(Mama-dum-day-do)
Tao muốn
Tao muốn biết!
(Abay-ba-da bum-bum bay-do)

______________
(1) có thể là tiếng kêu của con cáo vang dội vào rừng sâu
(2) có thể là tiếng kêu khẳng định quyền thống trị của con cáo
(3) có thể là tiếng kêu thân thiện của con cáo với đồng loại của chúng
(4) đến đây thì chắc là tiếng con cáo kêu rồi!

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé