Dreamix

Soundtracks
[email protected]
5150
Dreamix

Lời bài hát

Uoh oh u-oh
Oh oh oh u-oh oh ah

(Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix...)
Uoh uoh ohoh
(Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix... Dreamix...)
Oh-u-oh oh ah

See the light inside my hand?
The power of Dreamix; makes your dreams come true!
That's the magic of Dreamix!

(Dreamix... Dreamix... Dreamix...)
Brand-new fairies!
We are Dreamix!
(Dreamix... Dreamix... Dreamix...)
Ready to stand up for the dreams you've got!

See the light inside my hand?
It's Dreamix!

Rising up again from a magic flower of light!
In a magic diamond, my new power will shine!

I believe in you.
I believe we can do it now!
Let your dreams take flight!
Let my power shine!

See the light inside my hand?
The power of Dreamix; makes your dreams come true!
That's the magic of Dreamix!

(Dreamix... Dreamix... Dreamix...)
Brand-new fairies!
We are Dreamix!
(Dreamix... Dreamix... Dreamix...)
Ready to stand up for the dreams you've got!

See the light inside my hand?
It's Dreamix!

Uoh oh u-oh
Oh oh oh u-oh oh ah
Uoh uoh ohoh oh-u-oh oh ah

Brand-new fairies!
We are Dreamix!
Ready to stand up for the dreams you've got!

See the light inside my hand?
It's Dreamix!

Lời Việt

Uoh oh u-oh
Oh oh oh u-oh oh ah

(Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ...)
Uoh uoh ohoh
(Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ...)
Oh-u-oh oh ah

Nhìn thấy ánh sáng trong tay tôi?
Sức mạnh của Dreamix
Làm cho giấc mơ của bạn trở thành sự thật!
Đó là phép màu của Dreamix!

(Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ...)
Các nàng tiên hoàn toàn mới!
Chúng tôi là Dreamix!
(Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ...)
Sẵn sàng đứng lên cho những giấc mơ bạn có!

Nhìn thấy ánh sáng trong tay tôi?
Đó là Dreamix!

Vươn lên lần nữa từ một bông hoa phép thuật của ánh sáng!
Trong một viên kim cương phép thuật, sức mạnh mới của tôi sẽ tỏa sáng!

Tôi tin tưởng ở bạn.
Tôi tin rằng chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ!
Hãy để những giấc mơ của bạn bay lên!
Hãy để sức mạnh của tôi tỏa sáng!

Nhìn thấy ánh sáng trong tay tôi?
Sức mạnh của Dreamix
Làm cho giấc mơ của bạn trở thành sự thật!
Đó là phép màu của Dreamix!

(Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ...)
Các nàng tiên hoàn toàn mới!
Chúng tôi là Dreamix!
(Dreamix ... Dreamix ... Dreamix ...)
Sẵn sàng đứng lên cho những giấc mơ bạn có!

Nhìn thấy ánh sáng trong tay tôi?
Đó là Dreamix!

Uoh oh u-oh
Oh oh oh u-oh oh ah
Uoh uoh ohoh oh-u-oh oh ah

Các nàng tiên hoàn toàn mới!
Chúng tôi là Dreamix!
Sẵn sàng đứng lên cho những giấc mơ bạn có!

Nhìn thấy ánh sáng trong tay tôi?
Đó là Dreamix!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...