Superstar

Country
MrWind
1281
Superstar

Lời bài hát

Long ago, and, oh, so far away
I fell in love with you before the second show.
Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here.
It's just the radio.

Don't you remember you told me you loved me baby?
You said you'd be coming back this way again baby.
Baby, baby, baby, baby, oh, baby.
I love you, I really do.

Loneliness is such a sad affair, and I can hardly wait to be with you again.
What to say, to make you come again?
Come back to me again, and play your sad guitar.

Lời Việt

Lâu lắm rồi, và, oh, thật là lâu
Tôi chìm trong tình yêu với bạn trước khi điều thứ 2 xuật hiện.
Cây đàn của ban, âm thanh ngọt và rõ ràng, nhưng bạn không thực sự ở đây.
Chỉ có cái radio.

Bạn không nhớ bạn đã nói với tôi bạn yêu tôi sao?
Bạn nói rằng bạn muốn quay lại theo cách này một lần nữa.
Cưng ơi, Cưng ơi, Cưng ơi, Cưng ơi, ôi, Cưng ơi.
Tôi yêu bạn, tôi thực sự yêu.

Cô đơn như vậy là một điều buồn chán, và tôi khó khăn lắm mới đến được với bạn một lần nữa.
Điều gì để nói, để làm cho bạn đi lại?
Trở lại cho tôi một lần nữa, và vui chơi cùng cây đàn buồn.

Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...